Be Smart

Be Smart

ኣብ Be smart ኣባል ሙኻን ቡዙሕ ዝተፈላለዩ ጥቅምታት ትረኪብ ኣዛናገዕቲ መገሻታት፣ለይታዊ ትልሂት ወይ ምሸታዊ ፊሊም።

ኣባል ክትከዊን ትኽእል ካብ 4 ክፍሊ ክሳብ 18 ዓመት ትመልእ፣እንተደኣ 9 ክፍሊ ወዲካ ሚሳና ኣባሊ ነት ኪትረኪብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተማሃራይ ኪትከዊን ኣለካ፣ኒስኻ ከኣ ኣብ ምምሕዳር ናይ Söderhamn ተሃሊኻ።

ኣባል ንሙኻን ቃል ትኣቱ ንስኻን ስድራኻን ወይ ኣላይኻን ብምኻን ሓደ ዉዕል ትፈራረሙ ኣብ ትሕቲ ሓደ ወረቀት ናይ ኮንትራት።

-ደይምጥካም ወይ ምውሳድ ኣልኮል፣ኣደንዛዚ ዕጸ፣ዕጸፋርስን ወይ ትንባኾ (ከሙውን የጠቃልል ሽሻን ሺጋራን)
-ቀንጠብጠብ ዘይምባል ን ዘይምስራቅ ንብረት
-ዘይ ምብራስ ወይ ምዕናው ንብረት
-ዘይ ሚሽክዕላል ወይ ምብጫው ብእካላዊ ይኹን ኣእምራዊ ንካልኦት

መጀመርታ ግዜ ኣባል ንሙኻን 50 ክሮነር ትኸፍል ብድሕሪኡ ብነጻ ካርድኻ ተሐድሶ።

ገለ ካብ ነዘውትሮም ንጥፈታትና ናይ ሆኪ ጉዕዞ፣ምንሽርታት ጉዕዞ፣ምሸታዊ ፊሊም፣ኣንጸባረቅቲ መዘናጊዕታት፣ክረምታዊ
በዓላት፣መገሻ ዕድጊ፣Gröna Lund ን ካልእ ተወሳኽን።